Tuyển dụng

Chính sách nhân sự

 
Về chương trình đào tạo
1. Về chương trình đào tạo:
- Để tạo điều kiện cho nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ theo kế hoạch phát triển nguồn lực, Tập đoàn sẽ thực hiện trợ cấp đào tạo đối với một số trường hợp CBNV có năng lực và hiệu quả làm việc. Cụ thể, nhân viên nằm trong diện quy hoạch đào tạo sẽ được trợ cấp tham gia các khoá huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ như: Quản lý, Kỹ thuật, Công nghệ, ngoại ngữ… phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhận hoặc theo hướng qui hoạch thăng tiến nhân viên của Tập đoàn.
- Hình thức đào tạo có thể trong nước và ngoài nước. Mức trợ cấp bao gồm một phần hoặc toàn bộ học phí, chi phí khác trong quá trình đào tạo, ăn ở, đi lại theo kế hoạch từng khóa học và hoàn cảnh cụ thể.

Về chế độ bảo hiểm
2. Về chế độ bảo hiểm:
- Tập đoàn và CBNV cùng có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Lao Động và Luật BHXH về các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
 
 

Trợ cấp tang chế
3. Trợ cấp tang chế:
- Phòng QTNS thông báo toàn Công ty biết để cán bộ nhân viên phối hợp với các Đơn vị tổ chức đi thăm viếng (hoặc đi riêng)
- Đối với thân nhân của CBNV trong Công ty không may qua đời (vợ hoặc chồng, tứ thân phụ mẫu, con ruột hoặc con nuôi được pháp luật công nhận) thì được hưởng chế độ tử tuất. 

Trợ cấp ốm đau
4. Trợ cấp ốm đau:
Ngoài việc thụ hưởng theo chế độ BHXH, BHYT Tập đoàn còn trợ cấp các khoản như sau:
- Ban Công Đoàn Công Ty có trách nhiệm thăm hỏi CBNV khi ốm đau, bệnh tật,…
 

Trợ cấp thai sản
5. Trợ cấp thai sản:
- Được hưởng trợ cấp thai sản theo Quy định của Luật BHXH.
 

Chế độ khám sức khỏe định kỳ
6. Chế độ khám sức khỏe định kỳ:
Tất cả CBNV của Tập đoàn được tổ chức khám sức khỏe định kỳ.