Giá trị cốt lõi

+ Hiệu quả: đảm bảo hiệu quả trong công việc là ưu tiên hàng đầu
 
+ Hợp tác: hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nội bộ, kí kết đối tác cũng như khách hàng
 
+ Đổi mới: Đổi mới về quy trình, sản phẩm... từ đó thúc đẩu hoạt động Đầu tư – Sản xuất – Kinh Doanh đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung
 
+ Kỷ Cương: Lấy kỷ cương làm kim chỉ nam trong các hoạt động đào tạo, làm việc để đạt hiệu quả tối ưu trong công việc